بررسی مسئله صدق در الهیات پست لیبرال
46 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » زمستان 1387 - شماره 22 (32 صفحه - از 195 تا 226)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هرگونه موضع گیری درباره ماهیت و معنای صدق بر حوزه های مختلف معرفتی، از جمله عرصه دین و الهیات، تاثیر خواهد گذاشت. «الهیات پست لیبرال» یکی از رویکردهای نوظهوری به شمار می رود که در دوران پست مدرنیسم شکل گرفته است. این نوع از الهیات، در مقابل دو رویکرد سنتی و رویکرد لیبرال، مدعی شیوه سومی در الهیات است و مبانی و اصول مبناگرایان و تجربه گرایان را در بوته نقد قرار می دهد و ادعاهای تازه ای را، برای تبیین وحدت گرایی کلیسایی، مطرح می سازد. جورج لیندبک مهم ترین شخصیت الهیات پست لیبرال بوده که با تالیف کتاب «ماهیت آموزه»، نقش مهمی در تبیین و تبلیغ این نگرش الهیاتی داشته است. نگرش درون سیستمی و مقولی به صدق، یکی از راهبردهای لیندبک برای رسیدن به اغراض وحدت گرایانه بوده که موضوع نوشتار حاضر است. در این مقاله، پس از تبیین کامل نگرش لیندبک در باب صدق، به تحلیل و بررسی این نظریه معرفت شناختی خواهیم پرداخت.